App4Mobile

Strony www, aplikacje webowe, chatboty, aplikacje natywne i inne

Kontakt
biuro@app4mobile.pl
+48 515 527 638
Odwiedź nas

Regulamin

Definicje
1. Regulamin – niniejszy regulamin.
2. Usługodawca – administrator oraz podmiot świadczący Usługi za pośrednictwem Aplikacji: App4Mobile Łukasz Zych, z siedzibą w Warszawie 02-495 przy ul. Górna Droga 10 lok. 217 (NIP: 8222269712, REGON: 147301377)
3. Aplikacja – aplikacja o nazwie „app4mobile”.
4. Usługi – usługi polegające na udostępnianiu Aplikacji, umożliwiającej m.in. tworzenie aplikacji według aktualnych jej funkcjonalności.
5. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawierana pomiędzy Użytkownikiem, a Usługodawcą za pośrednictwem Aplikacji.
6. Umowa kooperacyjna – umowa pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem o korzystanie z Aplikacji zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie oraz Umowie kooperacyjnej.
7. Opłata – wynagrodzenie z tytułu świadczenia Usług przez Usługodawcę.
8. Użytkownik – przedsiębiorca (przedsiębiorca jednoosobowy lub jednostka organizacyjna) korzystający z aplikacji w celach związanych z jego działalnością gospodarczą. W ramach Aplikacji Użytkownik reprezentowany jest przez osobę, wskazaną jako „Osoba uprawniona” w Umowie kooperacyjnej.

Postanowienia Ogólne
1. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa polskiego.
2. Usługi świadczone są wyłącznie Użytkownikom. Usługodawca nie świadczy Usług konsumentom w rozumieniu obowiązujących przepisów.
3. W celu uzyskania dostępu do Aplikacji Użytkownik powinien zawrzeć Umowę kooperacyjną oraz zaakceptować Regulamin.
4. Wszelkie prawa do Aplikacji przysługują Usługodawcy.
5. Usługodawca nie świadczy usługi archiwizacji danych. Użytkownik jest odpowiedzialny za wykonywanie kopii zapasowych danych udostępnianych w ramach Usług (w tym Aplikacji). Usługodawca jest uprawniony do wprowadzenia takich usług, płatnie bądź nieodpłatnie, w przyszłości.
6. Usługodawca, w miarę możliwości, poinformuje o przerwach technicznych i czasie ich trwania np. poprzez umieszczenie odpowiednich komunikatów w ramach Aplikacji.

Wymagania techniczne
1. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest wyłącznie przy pomocy urządzenia pozwalającego Użytkownikowi na dostęp do sieci Internet, wykorzystującego oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów (Internet Explorer 6 lub nowsze, bądź inne o analogicznych parametrach) z włączoną obsługą języka Javascript oraz zainstalowaną wtyczką Adobe Flash 9.045 lub nowszą, bez systemów blokujących wyświetlanie obiektów Flash, akceptującym pliki typu cookies oraz przy użyciu konta poczty e-mail.
2. Skorzystanie w pełnym zakresie Aplikacji, może wymagać zainstalowania na sprzęcie Użytkownika oprogramowania udostępnionego przez Usługodawcę. Użytkownik pobiera oraz korzysta z takiego oprogramowania na własną odpowiedzialność. Usługodawca dołoży należytej staranności, aby oprogramowanie to nie zakłócało działania ani nie uszkodziło sprzętu Użytkownika.

Ogólne zasady korzystania z Aplikacji
1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Aplikacji wyłącznie zgodnie z Umową kooperacyjną oraz Regulaminem, jak również do uiszczania Opłaty za Usługi w wysokości oraz w sposób określony w Umowie Kooperacyjnej.
2. Korzystanie z Aplikacji, może polegać wyłącznie na wyświetlaniu, przeglądaniu lub odtwarzaniu na użytek osobisty, z zastrzeżeniem przepisów poniższych.
3. W chwili uiszczenia Opłaty Użytkownik uzyskuje licencję na korzystanie z Aplikacji (oraz aplikacji stworzonej przy jej wykorzystaniu) w celach związanych z jej przeznaczeniem tj. w celu stworzenia i wykorzystywania aplikacji stworzonej za pośrednictwem Aplikacji poprzez udostępnianie jej swoim klientom. Licencja ma charakter niewyłączny, udzielona jest na czas obowiązywania Umowy i obejmuje następujące pola eksploatacji:
a. czasowe zwielokrotnienie Aplikacji oraz aplikacji stworzonej za jej pośrednictwem w całości lub w części w zakresie niezbędnym dla udostępniania Aplikacji klientom Użytkownika;
b. udostępniania Aplikacji klientom Użytkownika.
4. Użytkownik, korzystając z Aplikacji, oświadcza, że: (a) nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie do Aplikacji, poza uprawnieniem do korzystania z Aplikacji w sposób określony w Regulaminie, (b) nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w Aplikację oraz Usługi, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy; (c) w ramach Aplikacji mogą być umieszczone reklamy lub inne treści komercyjne w różnych formach.
5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż ewentualne, zamieszczone w ramach Aplikacji informacje, w tym przykładowo porady i wskazówki nie zastąpią porad i wskazówek udzielonych przez eksperta lub inną kompetentną osobę, po szczegółowej analizie konkretnego przypadku i jego wszystkich okoliczności. Usługodawca nie odpowiada za powyższe informacje, w tym porady i wskazówki.
6. Usługi (w tym Aplikacja) świadczone są na zasadach „as is”. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że aplikacje dostępne w ramach Aplikacji stanowią pewnego rodzaju wzorce i nie gwarantuje tym samym, że będą odpowiednie do każdej działalności.

Działania zabronione
1. Użytkownik może korzystać z Aplikacji oraz Usług wyłącznie zgodnie z Regulaminem oraz aktualnymi funkcjonalnościami Aplikacji.
2. Zabronione są wszelkie czynności, które wprost nie są dozwolone przez Regulamin, a w szczególności: (a) które destabilizowałyby pracę Aplikacji, utrudniałyby dostęp do Aplikacji, Usług lub korzystanie z nich; (b) korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych podobnych kodów komputerowych, plików lub programów; (d) podejmowanie innych działań na szkodę Usługodawcy, Aplikacji, Użytkowników lub zagrażających ich prawom lub interesom.

Treści bezprawne
1. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym. Usługodawca udostępnia przestrzeń teleinformatyczną na potrzeby Użytkowników, nie jest inicjatorem transmisji treści, nie wybiera Użytkowników, nie usuwa ani nie modyfikuje treści, jak również nie bada czy treści nie mają bezprawnego charakteru.
2. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę zawiadomienia o bezprawnym charakterze treści Usługodawca podejmie działania w zakresie zablokowania dostępu i/lub usunięcia takich treści, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Procedura zablokowania dostępu.
1. Usługodawca ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do Aplikacji lub niektórych jego funkcjonalności w przypadku, gdy: (a) Użytkownik korzysta z Aplikacji w sposób niezgodny z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami, zasadami współżycia społecznego lub narusza postanowienia niniejszego Regulaminu; (b) Użytkownik zamieści treści o charakterze bezprawnym, w tym m.in. naruszające prawo, prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, zasady uczciwej konkurencji, know how, interesy lub tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania; (c) Użytkownik nie uiścił wymaganej Opłaty.
2. Usługodawca poinformuje Użytkownika o zablokowaniu dostępu wraz z uzasadnieniem. Usługodawca może wyznaczyć termin na przywrócenie stanu zgodnego z prawem lub Regulaminem. W przypadku zastosowania się do powyższego Usługodawca może odblokować dostęp Użytkownika do Aplikacji lub jej określonych funkcjonalności.

Reklamacje
1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji związanej z funkcjonowaniem Aplikacji lub świadczonymi Usługami.
2. Reklamacja może zostać przesłana za pośrednictwem odpowiedniego formularza dostępnego w Aplikacji, lub na następujący adres e-mail: biuro@app4mobile.pl i powinna zawierać uzasadnienie.
3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji lub reklamacja wymaga przesłania reklamowanego Towaru, Usługodawca zwróci się do składającego reklamację o uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Odpowiedzialność
1. Usługodawca, w żadnym wypadku, nie ponosi odpowiedzialności za (a) utracone korzyści; (b) szkody związane z korzystaniem przez Użytkownika z Aplikacji lub Usług niezgodnie z Regulaminem; (c) treści zamieszczane przez Użytkowników w ramach Aplikacji oraz ich udostępnianie (d) szkody związane z działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, w tym Użytkowników (np. administratorów sieci, dostawców usług internetowych itp.).
2. Odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona do kwoty Opłaty za korzystanie z Usług uiszczonej przez Użytkownika w roku kalendarzowym, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące szkodę.
3. Powyższe przepisy nie wyłączają odpowiedzialności za szkody wyrządzone z winy umyślnej Usługodawcy.

Dane osobowe / Cookies
1. Administratorem danych („Dane”), podanych przez Użytkownika, będącego osobą fizyczną – przedsiębiorcą jednoosobowym jest Usługodawca. Dane przetwarzane będą w celu realizacji Umowy, wypełnienia innych prawnie usprawiedliwionych celów administratorów lub odbiorców danych oraz celach, na które Użytkownik wyrazi zgodę (w tym celach marketingowych). Użytkownik ma prawo dostępu do treści Danych oraz do ich poprawiania. Podanie Danych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednak ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z Aplikacji.
2. Dane chronione są zgodnie z obowiązującymi przepisami przy wykorzystaniu zabezpieczeń technicznych, w tym m.in. serwer, na którym znajduje się oprogramowanie znajduje się w zabezpieczonym, specjalnie do tego przeznaczonym pomieszczeniu, a Dane są przetwarzane z wykorzystaniem niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych, aby zabezpieczyć przechowywane i wykorzystywane dane np.: przed dostępem osób nieuprawnionych, na wypadek utraty, manipulowania, zniszczenia lub publicznego ich udostępnienia.
3. Usługodawca wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Ponadto adresy IP służą do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych.
4. Usługodawca stosuje pliki „cookies”. Informacje zbierane przy pomocy „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Aplikacji. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji pozwalającej na zapisywanie plików „cookies” nie uniemożliwia korzystanie z Aplikacji, może jednak spowodować pewne utrudnienia lub ograniczenia w korzystaniu z Aplikacji.

Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17.07.2014r.
2. Usługodawca jest uprawniony do zmiany Regulaminu z ważnych powodów np. w przypadku wprowadzenia nowych funkcjonalności lub zmiany obowiązujących przepisów prawa, o czym uprzednio poinformuje Użytkowników.
3. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Usługodawcę oraz Użytkownika.
4. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Usługodawcy.

pl_PLPolski